کارگاه آموزشی رایگان با موضوع اعتبار سنجی ایده ها و نحوه ارائه موثر برای سرمایه گذار (پیش رویداد چهارمین رویداد شتاب آذربایجان(روشا))